Algemene Voorwaarden


1.Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV), wordt verstaan onder:

Natuurgeneeskundige/ massagetherapeut: Patricia Bouwman, in het bezit van een HBO-diploma massagetherapeut, HBO-diploma Medische Basiskennis via de PLATO eindtermen, NGS-diploma voor sportmassage, een certificaat docent
kindermassage, HBO-diploma orthomoleculair epigenetisch therapeut. Handelend als zelfstandig gevestigd massagetherapeut/ natuurgeneeskundige.

Cliënt: : Degene aan wie door de massagetherapeut een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman, Nieuwstraat 50, 5271 AE, Sint-Michielsgestel.

2. Behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

3. Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd u email adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. De afspraak wordt per mail bevestigd. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor u afspraak zijn, vraag ik u begrip wanneer u eventueel moet wachten.

4. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch en/of mondeling afgezegd of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman gerechtigd het desbetreffende consult
voor 100% in rekening te brengen.

5. Tarieven

 • Het consult zal tegen het overeengekomen tarief worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar is gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en welke na te lezen zijn op de website.

 • Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman, behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

6. Betaling

Alle behandelingen dienen contant of via de mobiele PIN binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door de massagetherapeut. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 14 dagen is voldaan, krijgt u een betalingsherinnering. Wordt de factuur daarop NIET voldaan dan volgt een tweede betalingsherinnering, bij niet tijdig betaald volgt er een derde betalingsherinneringen daarna wordt de vordering afgehandeld door incassobureau MediCas. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de client.

7. Contra-indicaties

Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de gepland consult niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

8. De natuurgeneeskundige/massagetherapeut

De massagetherapeut bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman is massage therapeut/ natuurgeneeskundige. Ik ben aangesloten bij de VBAG en de behandelingen komen dus in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

In bepaalde gevallen kan de massagetherapeut besluiten af te zien van het geven van een consult en u doorverwijzen naar een arts/specialist.

9. Etiquette

Bij de massagetherapie op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massagetherapie. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massagetherapie van m.n. de benen.


 • U kunt van de massagetherapeut verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf voor u consult te hebben gedoucht wordt zeer gewaardeerd. Dit is niet alleen voor de massagetherapeut prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

 • De massagetherapie die bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden per direct uit de praktijk verwijderd.

 • Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling

10. WKKGZ

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG, (www.vbag.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

11. Geheimhouding

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden. 
 • De cliënt / zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers is/zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman verstrekt, zodat de massagetherapeut de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.  

12. AVG

Privacyverklaring.docx (33,2 kB)

13. Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in de parkeervakken achter de locatie. 

14. Aansprakelijkheid

Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman is ondanks haar zorgvuldig handelen NIET verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling. Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de massagetherapeut. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de massagetherapeut bij Balens verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak
ook ontstaan, daarvoor is de massagetherapeut van Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Patricia Bouwman ten aller tijden worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Praktijk voor Natuurgeneeskunde en de massagetherapeut nooit
aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Patricia Bouwman aan u geeft.

Herzien 12-12-2023